اولین کارگاه آموزشی مهارتی تغذیه اصولی اسب - اولین کارگاه آموزشی مهارتی تغذیه اصولی اسب | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی اولین کارگاه ترویجی آموزشی مهارتی تغذیه اصولی اسب با حضور آقای دکتر ابراهیمی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد ، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ، همکاران مدیریت ترویج ستاد و شهرستان بجنورد و تولیدکنندگان اسب اصیل ترکمن و با همکاری اموزشگاه فنی حرفه ای استان در محل این آموزشگاه برگزار گردید.

مهندس محمودآبادی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بیان نمود : در سطح استان حدود 1600 سر اسب اصیل ترکمن وجود دارد وی در ادامه هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را آشنایی با تغذیه اصولی و جلوگیری از بیماریهای گوارشی ، بیماریهای متابولیکی و حفظ راندمان ورزشی و تولیدی اسب های ترکمن عنوان نمود.