در زراعت کلزا ، آبیاری سبک پس از آبیاری اول معمولا از سله جلوگیری می کند - در زراعت کلزا ، آبیاری سبک پس از آبیاری اول معمولا از سله جلوگیری می کند | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي