نهال گواهی شده و مرغوب - نهال گواهی شده و مرغوب | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

باغداران گرامی :

نهال گواهی شده و مرغوب نهالی است که از نظر تولید رقم ، پایه و پیوندک کاملا مشخص و عاری از هرگونه آفت ، بیماری ، نماتد و علف هرز انگلی باشد و از هرنظر مورد تایید کمیته فنی نظارت بر تهیه و توزیع نهال سازمان جهادکشاورزی بوده و دارای گواهی سلامت و اصالت باشد.