شیوه تکثیر مو - شیوه تکثیر مو | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شیوه تکثیر مو

قلمه های مو برای كاشت در خزانه و يا محل اصلی ( موستان ) از ميان شاخه ها و يا بازوهايی بر می گزينند كه درپاييز يا اواخر زمستان از پايه ی مادر قطع می شوند.  
اين قلمه ها ، می بايستی دارای خواص و شرايط زير باشند: