سرشاخه کاری درختان گردو - سرشاخه کاری درختان گردو | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مهندس احمدآبادی گفت: ترویج دستاوردهای تحقیقاتی، انتقال دانش فنی و یافته های نوین ، ارنقاء سطح علمی و دانش بهره برداران برنامه های صدا و سیما و فیلم های آموزشی به منظور پیشبرد طرح تهیه و تنظیم می گردد که در این راستا مورخ 10 اردیبهشت 1399 به باغ گردو در  روستای میرزا حسن لو واقع در شهرستان بجنوردمراجعه نمودند.

که در این برنامه تلویزیونی نماینده محترم مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی خانم  مهندس خبازان، مدیر محترم باغبانی استان آقای مهندس شریکیان به همراه دست اندرکاران شبکه اترک صداو سیمای استان خراسان شمالی جهت تهیه برنامه تلویزیونی سلام آبادی به باغ گردو آقای رحمانی به مساحت 3 هکتار که در روستای میرزاحسن لو قرار دارد برای اجرای طرح سرشاخه کاری گردو رفتند.

 وی افزود: سرشاخه کاری باغات گردو باهدف اصلاح و نوسازی باغات گردو و افزایش کمی و کیفی محصول ، افزایش مقاومت باغات گردو در مقابل سرمای دیررس بهاره و تغییر ارقام نامرغوب کم محصول با ژنوتیپ های برتر موجود و تشویق باغداران به احداث باغ با ارقام جدید می باشد .

ایشان گفتند: در این روش برخی از شاخه های کم بارده و یا سرمازده در درختان گردو بریده و سرشاخه های جدید و اصلاح شده بروی قسمتهای بریده درختان پیوند  زده می شود که با گذشت زمان درختان  در قسمتهای بریده از طریق سرشاخه های اصلاح شده رشد و ویژگی های درخت از قسمت سرشاخه ها متفاوت با بقیه قسمتهای درخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: : نتیجه این طرح اقتصادی ترین و قابل دستیابی ترین راه برای تغییر یک باغ ضررده به یک باغ اقتصادی می باشد.