عبدالعلی نوده : نمونه سال 1391 - عبدالعلی نوده : نمونه سال 1391 | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
 نام ونام خانوادگی :عبدالعلی نوده

شهرستان: مانه وسملقان

سال تولد: 1344

تحصیلات : ابتدایی

 
شرح فعالیت : 

- توانمندی و تسلط مروج نسبت به مسائل علمی و فنی محصول -  قدرت انتقال آموخته ها و اطلاعات ترویجی و آموزشی به سایرین - شناخت مسائل و مشکلات کشاورزی منطقه -  مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی – ترویجی -  ارتباط مطلوب با کارشناسان و ادارات مربوطه -  شرکت فعال در جلسات و دوره های آموزشی -  ارتباط مناسب و مستمر با سایر کشاورزان -  جلب مشارکت نهادها و رهبران محلی در برنامه ریزی - اجرایی (در مورد خانه ترویج ) - ایفای نقش تسهیلگری و روشنگری