محسن رحیمی - نمونه ملی - محسن رحیمی - نمونه ملی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی : محسن رحیمی

سال تولد : 1343

میزان تحصیلات : دیپلم

موضوع : تولید کننده برتر محصول پنبه

میزان عملکرد :  8840 کیلوگرم در هکتار وش پنبه

سطح زیر کشت : 30 هکتار