بردی محمد آرین - نمونه ملی - بردی محمد آرین - نمونه ملی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی : بردی محمد آرین

سال تولد : 1341

میزان تحصیلات : ابتدایی

موضوع : تولید کننده برتر محصول گندم دیم

میزان عملکرد :  6736 کیلوگرم در هکتار

سطح زیر کشت : 40 هکتار