هادی علیدادیان - هادی علیدادیان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی : هادی علیدادیان

سال تولد : 1347

میزان تحصیلات : دیپلم

موضوع : تولید کننده برتر محصول جو دیم

میزان عملکرد :  6647 کیلوگرم در هکتار

سطح زیر کشت : 70 هکتار