علی ایمانی - علی ایمانی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی : علی ایمانی

سال تولد : 1344

میزان تحصیلات : دیپلم

موضوع : تولید کننده برتر محصول کلزا

میزان عملکرد :  4300 کیلوگرم در هکتار

سطح زیر کشت : 10 هکتار