علی رحیمی - علی رحیمی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی : علی رحیمی

سال تولد : 1353

میزان تحصیلات : لیسانس

موضوع : تولید کننده برتر محصول گوجه فرنگی

میزان عملکرد :  133000 کیلوگرم در هکتار

سطح زیر کشت : 3 هکتار