شهید سید محمد علی آقا میری - شهید سید محمد علی آقا میری | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شهید سید  محمد علی آقا میری:

 نام پدر :  سید محمود                   تاریخ تولد :1305/1/1         تاریخ شهادت :1364/11/21
 محل تولد : قوژد گناباد                   محل شهادت :   اروند رود (فاو)         محل دفن : بجنورد

فرازی از وصیت نامه شهید :

عباس جان پسرم ؛ از تو مي خواهم كه با سواد و علم خود ضربتي به آمريكا بزني و روح مرا با نماز و تقوا شادكني .