شناسنامه خدمت | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 شناسنامه خدمات به ارباب رجوع    حجم فايل:  1567.64 KB
  ساماندهی دامداری­های روستایی، عشایری و غیرصنعتی    حجم فايل:  300.27 KB
 صدور شناسه و شناسنامه دام    حجم فايل:  281.79 KB
  تخصیص سهمیه سوخت    حجم فايل:  260.81 KB
 احداث باغ زعفران    حجم فايل:  340.26 KB
 احداث باغ گیاهان دارویی    حجم فايل:  379.29 KB
 اجرای سامانه نوین آبیاری    حجم فايل:  415.85 KB
 اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی    حجم فايل:  332.93 KB
 اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی    حجم فايل:  356.81 KB
 بازسازی و نوسازی قنات    حجم فايل:  355.63 KB
 پروژه های کوچک تأمین آب    حجم فايل:  399.56 KB
 پوشش ژئو ممبران استخرهای ذخیره آب    حجم فايل:  288.84 KB
 تعیین نیاز آبی محصولات باغی و زراعی    حجم فايل:  346.53 KB
 مطالعه و اجرای طرح زهکشی زیر زمینی    حجم فايل:  339.81 KB
 صدور گواهی صلاحیت پیمانکاران    حجم فايل:  352.99 KB
 صدور مجوز تغییر کاربری اراضی طرح های - کشاورزی و غیرکشاورزی    حجم فايل:  412 KB
 واگذاری اراضی ملی و دولتی    حجم فايل:  389.98 KB
 واگذاری اراضی ملی و دولتی    حجم فايل:  389.98 KB
 واگذاری اراضی    حجم فايل:  88.76 KB
 شناسنامه خدمات مربوط به دام،طیور و زنبور عسل    حجم فايل:  2134.26 KB
 ارائه معرفی نامه برای بهره مندی از تسهیلات    حجم فايل:  258.96 KB
 خدمات توسعه بازار آبزیان شیلات    حجم فايل:  236.07 KB
 برنامه ملی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی سازمان شیلات ایران    حجم فايل:  208.12 KB
 صدور مجوزهای آبزی پروری    حجم فايل:  221.04 KB
 صدور مجوزهای ماهیگیری    حجم فايل:  319.22 KB
 صدور مجوزها و پروانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی    حجم فايل:  659.68 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)1    حجم فايل:  616.53 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)2    حجم فايل:  428.4 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)2    حجم فايل:  428.4 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)3    حجم فايل:  391.14 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)4    حجم فايل:  396.18 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)5    حجم فايل:  616.68 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)6    حجم فايل:  617.05 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)7    حجم فايل:  617.75 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)8    حجم فايل:  618.97 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)9    حجم فايل:  961.17 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)10    حجم فايل:  633.65 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)11    حجم فايل:  1028.35 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)12    حجم فايل:  368.79 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)13    حجم فايل:  340.66 KB
 خدمات مربوط به صدور مجوز (سازمان نظام مهندسی)14    حجم فايل:  340.68 KB
 صدور مجوز و پروانه آزمایشگاه آب و خاک    حجم فايل:  402.05 KB
 رتبه بندی و صدور پروانه اشتغال اعضاء حقوقی    حجم فايل:  514.94 KB
 صدور و تمدید پروانه مسئول فنی واحدهاي گياهپزشكی    حجم فايل:  514.94 KB
 ارائه خدمات بیمه ای به بخش غیردولتی کشاورزی    حجم فايل:  406.36 KB
 صدور مجوز مراکز - DHI ) به ماده 11 نظام جامع دامپروری(    حجم فايل:  618.44 KB
 برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی و ترویجی بهره برداران    حجم فايل:  340.68 KB
 ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات و اعتبارات - در اجرای طرح های حوزه امور باغبانی    حجم فايل:  388.88 KB
 صدور مجوزها و پروانه های واحدهای پرورش قارچ - خوراکی و گلخانه ای    حجم فايل:  435.54 KB
 تائیدیه معافیت گمرکی واردات تجهیزات و ماشین - آلات    حجم فايل:  293.06 KB
 تائدیه معرفی نامه طرح های اولویت دار تولیدی - حوزه باغبانی به صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات    حجم فايل:  346.58 KB
 حمایت و تشویق تولیدکنندگان حوزه باغبانی برای - بیمه کردن محصولات، تجهیزات و اماکن تولیدی    حجم فايل:  347.66 KB