قانون محشای رسیدگی به تخلفات اداری | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
فصل دوم : قانون  محشای رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 8- تخلفات اداری به قرارذیل است:  
13.سرپیچی  از اجرای دستورهای مقام های بالاتر درحدود وظایف اداری
14. کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله.
15. سهل انگاری روسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16. ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
17. گرفتن وجوهی غیر ازآنچه در قوانین ومقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی مسی شود.
18. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن راندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.
19. تعطیل خدمت در اوقات مقرراداری .
20. رعایت نکردن حجاب اسلامی.
21. رعایت نکردن شئون وشعائر اسلامی.
22. اختفاء ،نگهداری ،حمل ،توزیع وخرید وفروش مواد مخدر.
23.استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24.....................
فصل سوم: مجازات   ها
ماده 9- تنبیهات اداری به ترتیب ذیل عبارتند از:
و .تنزل مقام ویا محرومیت از انتصاب به پست های حساس ومدیریتی در دستگاه های دولتی ودستگاه های مشمول این قانون.
ز .تنزل یک یا دوگروه ویا تعویق در اعطای یک یا دوگروه به مدت یک یا دوسال.
ح .باز خرید خدمت درصورت داشتن کمتراز20 سال سابقه خدمت دولتی  درمورد مستخدمین زن وکمتر از25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت    30 تا   45 روز حقوق  مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای.
ط- بازنشستگی درصورت داشتن   بیش از بیست سال سابقه  خدمت دولتی برای مستخدمین زن وبیش از25  سال سابقه خدمت دولتی  برای مستخدمین مرد بر اساساس سنوات خدمت  دولتی  با تقلیل یک یا دو گروه  .
ی........................................