مناقصات و مزایده فهرست وار ›› خرید لوله پلی اتیلن آبیاری تحت فشار اراضی پایاب سد سومبار ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عنوان مناقصه           

خرید لوله پلی اتیلن آبیاری تحت فشار اراضی پایاب سد سومبار

برآورد اولیه مبلغ( ریال) 9211896400
زمان انتشار آگهی 96/4/10
آخرین مهلت فروش 96/4/17
آخرین مهلت تحویل اسناد 96/4/24
زمان بازگشایی پاکت ارزیابی -
زمان بازگشایی پاکت قیمت 96/4/25
محل خرید اسناد: پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات