خرید لوله پلی اتیلن آبیاری تحت فشار اراضی پایاب سد سومبار - خرید لوله پلی اتیلن آبیاری تحت فشار اراضی پایاب سد سومبار | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عنوان مناقصه           

خرید لوله پلی اتیلن آبیاری تحت فشار اراضی پایاب سد سومبار

برآورد اولیه مبلغ( ریال) 9211896400
زمان انتشار آگهی 96/4/10
آخرین مهلت فروش 96/4/17
آخرین مهلت تحویل اسناد 96/4/24
زمان بازگشایی پاکت ارزیابی -
زمان بازگشایی پاکت قیمت 96/4/25
محل خرید اسناد: پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات