مزایده 13 دستگاه خودرو شامل : (8دستگاه خودرو سواری ، 4 دستگاه وانت و 1 دستگاه مینی بوس) - مزایده 13 دستگاه خودرو شامل : (8دستگاه خودرو سواری ، 4 دستگاه وانت و 1 دستگاه مینی بوس) | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

عنوان مزایده           

مزایده 13 دستگاه خودرو شامل 8دستگاه سواری 4 داستگاه وانت و1 دستگاه مینی بوس

مزایده از طریق سامانه تدارکات دولت الکترونیک به آدرس setadiran.ir انجام خواهد شد.
زمان انتشار آگهی 96/6/11
آخرین مهلت فروش 96/6/23
آخرین مهلت تحویل اسناد 96/6/25
   
زمان بازگشایی پاکت قیمت 96/6/26
محل خرید اسناد: سامانه ستاد ایران setadiran.ir