مناقصات و مزایده فهرست وار ›› مناقصه خرید لوازم یدکی خودرو ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

 
عنوان مزایده           

خرید لوازم یدکی خودرو

مزایده از طریق سامانه تدارکات دولت الکترونیک به آدرس setadiran.ir انجام خواهد شد.
زمان انتشار آگهی 96/12/11
آخرین مهلت فروش 96/12/23
آخرین مهلت تحویل اسناد 96/12/25
   
زمان بازگشایی پاکت قیمت 96/12/26
محل خرید اسناد: سامانه ستاد ایران setadiran.ir