برنامه ملاقات مردمی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

ردیف

سمت

زمان ملاقات عمومی

شماره مستقیم

روز

ساعت

1

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832254907

2

معاون توسعه مدیریت و منابع

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832255177

3

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832414559

4

معاون بهبود تولیدات گیاهی

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832257985

5

معاون بهبود تولیدات دامی

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832257998

6

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832259828

7

مدیر حراست

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832259837

8

مدیر هسته گزینش

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832257995

9

مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندسی

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832259832

10

مدیر حوزه ریاست سازمان

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832259838

11

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832257990

12

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832257859

13

مدیر امور اراضی

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832414625

14

مدیرامورشیلات و آبزیان

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832414558

15

مدیر توسعه بازرگانی

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832262333

16

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بجنورد

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832226551

17

مرکز جهادکشاورزی گرمخان (از توابع بجنورد)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832444340

18

مرکز جهادکشاورزی گیفان (از توابع بجنورد)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832453366

19

مرکز جهادکشاورزی  بدرانلو (از توابع بجنورد)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832795311

20

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسفراین

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05837223116

21

مرکز جهادکشاورزی زرق آباد (از توابع اسفراین)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05837211778

22

مرکز جهادکشاورزی بام (از توابع اسفراین)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05837732245

23

مرکز جهادکشاورزی ایرج (از توابع اسفراین)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05837222996

24

مرکز جهادکشاورزی صفی آباد (از توابع اسفراین)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05837723580

25

مدیر جهادکشاورزی شهرستان شیروان

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05836225009

26

مرکز جهادکشاورزی ینگه قلعه (از توابع شیروان)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

0583633244

27

مرکز جهادکشاورزی گلیان (از توابع شیروان)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05836445497

28

مرکز جهادکشاورزی لوجلی (از توابع شیروان)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05836623266

29

مدیر جهادکشاورزی شهرستان فاروج

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05836422096

30

مرکز جهادکشاورزی مایوان (از توابع فاروج)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05836459857

31

مرکز جهادکشاورزی تیتکانلو (از توابع فاروج)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05836465430

32

مدیر جهادکشاورزی شهرستان جاجرم

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832272426

33

مرکز جهادکشاورزی  شوقان (از توابع جاجرم)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832522446

34

مرکز جهادکشاورزی  طبر (از توابع جاجرم)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832346252

35

مرکز جهادکشاورزی سنخواست (از توابع جاجرم)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832387403

36

مدیر جهادکشاورزی شهرستان راز وجرگلان

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832623223

37

مرکز جهادکشاورزی غلامان (از توابع رازوجرگلان)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832543399

38

مرکز جهادکشاورزی یکه سعود (از توابع رازوجرگلان)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832363073

39

مدیر جهادکشاورزی شهرستان گرمه

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832505641

40

مرکز جهادکشاورزی رباط قره بیل (از توابع گرمه)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832456386

41

مدیر جهادکشاورزی شهرستان مانه و سملقان

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832926261

42

مرکز جهادکشاورزی محمدآباد (از توابع مانه و سملقان)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832873222

43

مرکز جهادکشاورزی عشق آباد (از توابع مانه و سملقان)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832458313

44

مرکز جهادکشاورزی امند (از توابع مانه و سملقان)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832438399

45

مرکز جهادکشاورزی سملقان (از توابع مانه و سملقان)

هرهفته سه شنبه ها

7:30-10:30

05832863550