فرم نظرسنجی ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
مجموع كل رديف ها =212
36
32.4
28.8
25.2
21.6
18
14.4
10.8
7.2
3.6
12
27
36
9
ضعیفمتوسطخوبعالی
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي چيست؟

نظرات و پيشنهادات در خصوص پرتال
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي چيست؟: