فرم نظرسنجی ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
مجموع كل رديف ها =214
37
33.3
29.6
25.9
22.2
18.5
14.8
11.1
7.4
3.7
13
27
37
9
ضعیفمتوسطخوبعالی
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي چيست؟

نظرات و پيشنهادات در خصوص پرتال
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي چيست؟: