اطلاعیه مزایده فروش دام مازاد و اصلاح نژادی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد قوچ کردی - اخبار روز | مطالب ستون میانی

قابل توجه دامداران و پرورش دهندگان دام استان ،سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی  در نظر دارد تعداد 226 راس دام ایستگاه حسین آباد شیروان به شرح جدول ذیل از طریق سامانه ستاد ایران به صورت کلی از طریق مزایده به فروش برساند

زمان بازدید : ازمورخه  5/5/99 لغایت 14/5/99 از ساعت 10 الی 14 با هماهنگی مهندس حسین زاده در ایستگاه شیروان 09153197453 
مکان بازدید:شهرستان شیروان روستای حسین آباد ایستگاه پرروش و اصلاح نژاد قوچ کردی
زمان تحویل اسناد :مورخه 14/5/99 پایان وقت اداری
زمان بازگشایی اسناد :مورخه 15/5/99 ساعت 18 عصر 
نشانی محل تحویل و بررسی اسناد :سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی-بجنورد-خیابان مدرس –نبش مدرس 20 
جهت اطلاعات بیشتر با مهندس شرقی(09153864371)  در واحد امور دام سازمان جهاد کشاورزی مراجعه نمائید.